Ekonomia

The price of oil is falling 

The price of oil is falling
The Transparency Board has set new fuel prices. According to the new decision, a liter of oil will be sold for 258 lek, from 261 lek that was previously traded. Gasoline will be sold at 239 ALL / liter while gas at 85 ALL / liter.

The decision will enter into force after 18:00 today.

DECISION

Board of Transparency and Temporary Restriction of Wholesale / Retail Trade Prices of Oil and Gas By-Products, pursuant to Article 21/3 of normative act no. 5, dated 12.03.2022 as well as article 21/5 5 "Methodology of price calculation" of normative act no. 8, dated 25.03.2022 "On some additions and amendments to Law 8450, dated 24.2.1999" On the processing, transportation and trade of gas oil and their by-products ", as amended;

Decided

1. To approve the ceiling / maximum prices of wholesale and retail trade of petroleum by-products, for Gasoline (Prem Unl 10 ppm of standard SSHEN 2282018) Gazoil (10 ppm ULSD of standard SSHEN 5902018) and liquefied petroleum gas (Propan / Bhutan).

2. The prices approved by the Board, reflect:

International market prices of the previous working day from the meeting of the Board, published by the international agency "S&P Global Platts" in USD on 22.06.2022, in terms of delivery FOB Med, for standard gasoline SSHEN 5902018 and gasoline standard SSHEN 2282018 b. The
value "premium" according to the import invoice declared in Customs by the wholesale companies for diesel of standard SSHEN 5902018 and gasoline of standard SSHEN 2282018, and on the basis of which the payment transaction is performed.
c.Total value obtained (FOB Med + Premio), is converted into Lek according to the fixed exchange rate officially announced by the Bank of Albania the day before.
d. Gross margin 3 ALL / liter (including VAT) for wholesale companies. This gross margin covers the costs of storage, maintenance, transportation, depreciation, salaries, contributions, interest expenses, fees and other taxes after customs clearance, supplies and services, etc.
e.On the value resulting from the above, are added the duties payable on import:
i. excise;
ii.circulation tax;
iii.carbon tax;
iv.TVSH on import;

v.tarifë markimi dhe skanimi;
f.Vlera që rezulton (a-e), përbën çmimin e shitjes me shumicë.
g.Mbi çmimin e shitjes me shumicë që rezulton, shtohet marzhi bruto i tregtimit me pakicë 12 lekë/litri (peërfshirë TVSH-në). Me këtë marzh bruto, mbulohen kostot e qerase apo amortizimit, mirëmbajtjes, paga, kontribute, shpenzime interesi, tarifa licensimi e rilicensimi, taksa të tjera lokale, furnitura e sherbime etj.
h.Vlera që rezulton (f+g) përbën çmimin e shitjes me pakice me TVSH, i cili duhet të shpallet në tabelën e shitjes në stacionet e tregtimit të karburanteve.
i.Për rastin e GLN-së (gazi lëngshëm i naftës) çmimi përcaktuar sipas faturës së importimit të siguruar nga shoqëritë e tregtimit me shumicë nr. 20220607/239.2.2, date 07.06.2022 ( IB GAZ AG).

3.Të dhënat e bursës së nënprodukteve të naftës FOB Med dhe cmimet e tregtimit datë 22.06.2022 mbi të cilat janë kryer llogaritjet:

i.Benzine(Prem Unl 10 ppm) FOB MED 1.324 USD/Ton
ii.Gazoil (10ppm ULSD) FOB MED 1.325 USD/Ton

3.1 Çmimet tavan( max), për shitjen me shumicë të produkteve:

•246 Lekë/litri për gazoilin 10 ppm ULSD të standardit SSHEN 5902018;
•227 Lekë/litri për benzinën Prem Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018;
•71 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës;
3.2 Çmimet tavan ( max) për shitjen me pakicë të produkteve:
•258 Lekë/litri për gazoilin 10 ppm ULSD të standardit SSHEN 5902018;
•239 Lekë/litri për benzinën Prem Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018;
•83 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës;

4.Çmimet e miratuara janë çmime tavan/maksimal dhe asnjë operator ekonomik nuk mund t’i tregtojë këto nënprodukte mbi çmimet tavan të Vendimit të Bordit. Çdo operator ekonomik me shumicë dhe pakicë, është i lirë t’i tregtojë këto nënprodukte me çmime më të ulta se çmimet tavan/maksimale të miratuara në Bord.
5.Efektet e këtij vendimi fillojnë datë 23.06.2022, ora 18.00, deri në një njoftim të dytë të marrë në mbledhjen e radhës. Këto cmime janë në fuqi deri në mbledhjen e radhës së Bordit dhe ndryshojnë bazuar në efektet e ndryshimit të cmimeve të Bursës për nënproduktet benzine dhe gazoil dhe ndryshimeve të kursit të këmbimit të Dollarit Amerikan.

6. This decision is mandatory for all companies that wholesale / retail trade of oil and gas products and by-products, pursuant to normative act no. 5, dated 12.03.2022 and no. 8, dated 25.03.2022 "On some additions and amendments to Law 8450, dated 24.2.1999" On the processing, transportation and trade of gas oil and their by-products ", as amended.