Sociale

From silence to action: Motivating citizens for the fight against corruption

From silence to action: Motivating citizens for the fight against corruption
Tirana, 28.09.2022 - As a gesture of solidarity with the joint effort for public responsibility, activists, journalists and officials gathered today to develop more effective ways to communicate anti-corruption campaigns with the public.

"Public support campaigns are creative and constructive tools to motivate and engage citizens to fight corruption. And the citizens themselves are important allies of public institutions, NGOs and the media in this fight," it was said at today's Masterclass, "From Silence to Action". The Masterclass was organized by the Regional Anti-Corruption Initiative (RAI).

From silence to action: Motivating citizens for the fight against corruption

"Effectively fighting corruption requires clear rules, a solid legal framework, specialized institutions and strong public support. Events like these help us see where we are in this process and explore how we can take the fight against corruption one step further. How people can report corruption, how they can protect themselves from it and - in fact - what they can achieve are some of the issues we are dealing with today", said Peter Danis, the representative of the Delegation of the European Union in Albania, in his opening speech. in the "From silence to action" Masterclass.

The engagement of the general public, especially young people, and public pressure are essential allies in the fight against corruption.

From silence to action: Motivating citizens for the fight against corruption

“Bashkëpunimi ndërmjet medias, shoqërisë civile dhe zyrtarëve publikë është kyç për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për rreziqet e korrupsionit. Ky bashkëpunim kontribuon në besimin e qytetarëve në luftën institucionale kundër korrupsionit”, përfundoi Mark Worth, ekspert i RAI për të drejtat e antikorrupsionit dhe sinjalizuesve.

"Krijimi i fushatave të përkrahjes publike është njëkohësisht emocionuese dhe përgjegjësi e madhe për ne nga ana e agjencisë. Qëllimi parësor është gjithmonë të zgjojmë publikun duke përcaktuar qartë një problem përmes konceptit krijues. Ky është hapi thelbësor në edukimin e publikut për rëndësinë e problemit dhe për fillimin e bisedës për zgjidhjen e mundshme”, tha Kenan Kurdić, Via Media, duke folur për rëndësinë e informimit të publikut për iniciativat kundër korrupsionit përmes fushatave të suksesshme mediatike që në fund të fundit mund të motivojnë shoqërinë të veprojë kundër korrupsionit.

Pas Podgoricës dhe Tiranës, një Masterclass do të mbahet në Shkup më 30 shtator. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të forcojë qëndrueshmërinë e shoqërive dhe administratave të tyre ndaj korrupsionit.

Masterclass-i “Nga heshtja në veprim” është pjesë e projektit “Thyerja e heshtjes: Përmirësimi i politikave dhe kulturës së sinjalizimit në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi”, zbatuar nga RAI dhe financuar nga Bashkimi Evropian.

From silence to action: Motivating citizens for the fight against corruption

Ky projekt synon të informojë dhe edukojë publikun e gjerë, veçanërisht të rinjtë, për rolin jetik që kanë sinjalizuesit në luftën kundër korrupsionit dhe mbrojtja dhe të drejtat nga të cilat duhet të përfitojnë sinjalizuesit. Iniciativa Rajonale Kundër Korrupsionit (RAI) është e vetmja organizatë ndërqeveritare e dedikuar ekskluzivisht luftës kundër korrupsionit në Evropën Juglindore. RAI po punon për përmirësimin e mbrojtjes së sinjalizuesve përmes ligjeve më të mira dhe forcimit të kapaciteteve të institucioneve për zbatimin e këtyre ligjeve, duke ndjekur Direktivën e BE-së për mbrojtjen e sinjalizuesve të miratuar në vitin 2019.

The RAI Secretariat is working to enhance regional cooperation and anti-corruption efforts by providing a common platform for dialogue, knowledge sharing and best anti-corruption practices in Southeast Europe.

*This article is sponsored