Sociale

The capitalization phase of the BRE Plus project is completed. The five benefits for businesses

The capitalization phase of the BRE Plus project is completed. The five benefits

The capitalization phase of the BRE Plus (Business Register Empowerment) project is completed, a successful project and considered one of the best European practices of innovation and connection in international registers.

In the capacity of "Leading Partner", Tirana Chamber of Commerce and Industry, on March 28, 2023, organized the last workshop in the framework of the capitalization activities of the RES project, which is supported by the interreg IPA CBC Italy-Albania-Mali Program Zi and is financed by the IPA II fund.

The capitalization phase of the BRE Plus project is completed. The five benefits

For more than three years, this project addressed the main challenges of coordination between European Business Registers, as a key factor for a common continental business environment, which brings administrative harmonization, legal certainty, transparency and competitiveness.

The capitalization phase of the BRE Plus project is completed. The five benefits

The capitalization phase of the BRE Plus project is completed. The five benefits

This initiative has improved the cross-border business environment, facilitating access to information, providing transparency and accuracy of data, reducing costs and strengthening efficiency for medium and small enterprises.

The capitalization phase of the BRE Plus project is completed. The five benefits

Platforma Partnere e Informacionit, https://interreg-bre.com/, e cila tashmë është e aksesueshme, do t’iu mundësojë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Itali, Shqipëri dhe Mali të Zi të rritin ndërkombëtarizimin, mundësitë për të depërtuar në tregjet e huaja, krijimin e kanaleve të rinj të komunikimit dhe bashkëpunimin inovativ.The capitalization phase of the BRE Plus project is completed. The five benefits

Synimi i mëtejshëm i BRE është të vazhdojë me fazën 2.0 të tij me akronim BRE-STAT.

The capitalization phase of the BRE Plus project is completed. The five benefits

Partnerët e projektit janë: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë; Ministria e Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë (MFE); Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Artizanatit e Bujqësisë në Bari (CCIAA Bari); Dhoma e Ekonomisë Mali i Zi /Privredna komora Crne Gore (PKCG) dhe Qendra e Inovacionit e Sipërmarrjes Tehnopolis/ Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (IPC Tehnopolis).

*Ky është një shkrim i sponsorizuar