Tech

4iG signed the Roaming Declaration, committing to the economic integration of the Western Balkans

4iG signed the Roaming Declaration, committing to the economic integration of

Starting from October 1, 2023, telecommunications operators in the European Union and the Western Balkans are committed to reducing data roaming service fees for citizens and businesses.

As one of the largest investors in the telecommunications market in the Western Balkans, 4iG Group, investor of ALBtelecom and One Telecommunication in Albania, together with One Crna Gora in Montenegro, supported the cross-border mobility initiative, signing the Roaming Agreement at the summit of the Western Balkans, held in Tirana, on December 6.

4iG signed the Roaming Declaration, committing to the economic integration of

"In the era we live in, technology eliminates the borders between European nations. Having considerable interest in the Western Balkans market, we remain very focused on the economic integration of this region with the European Union and on the advancement of developments aimed at further integration, especially in the field of telecommunications and ICT" - said Péter Fekete , CEO of 4iG Group.

The commitment of telecommunications operators, according to the Declaration, contributes to strengthening the cross-border mobility of the Western Balkans, as well as improves and simplifies the connection of citizens and businesses of the EU and the Western Balkans.

“Kjo marrëveshje është rezultat i investimeve disavjeçare në rrjet dhe infrastrukturën e nevojshme për t'u lidhur me rajonin dhe për të arritur shërbimet më të mira të roaming-ut. Përvoja e tregut shqiptar dhe zhvillimi teknologjik ofrojnë njohuri të shkëlqyera për partnerët tanë për të përdorur shërbimet e telekomunikacionit dhe TIK--ut për zhvillimin e mëtejshëm të potencialit të ekonomisë rajonale” – tha Emil Georgakiev, CEO i One & ALBtelecom, Shqipëri.

Deklarata për Roaming e nënshkruar nga operatorët e telekomunikacionit mbështetet nga institucionet e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor.

Në kuadër të nismës "Roam Like at Home-Fol si n’shpi" si në BE ashtu edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, nënshkruesit e kësaj Marrëveshjeje kërkojnë të gjejnë një qasje të koordinuar për të kontribuar në oferta efektive dhe të nevojshme për konsumatorët që udhëtojnë midis vendeve të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor. Operatorët e telekomunikacionit, në bazë të Deklaratës, do të konsiderojnë të prezantojnë gradualisht planet tarifore dhe opsionet për të reduktuar tarifat shtesë të data roaming-ut ndërmjet BE-së dhe ekonomive të Ballkanit Perëndimor, në të dy drejtimet, nga të cilat duhet të përfitojnë qytetarët dhe bizneset në Ballkanin Perëndimor dhe në vendet e BE-së.

The reduction in roaming charges starts on October 1, 2023. Based on the Declaration, an escalation of the retail ceiling price will be unanimously approved and announced no later than May 1, 2023. The first significant reduction of data roaming prices will take effect from October 1, 2023.

The countries of the Western Balkans have already introduced in the region "Roam like at home" in July 2019 and fully "Roam Like at Home" in July 2021, a commitment that consisted in the gradual reduction and subsequent elimination of roaming surcharges between the economies of the Balkans Western.

*This article is sponsored