Stil jete

Pse macet portokalli janë të veçanta, sipas shkencës

Pse macet portokalli janë të veçanta, sipas shkencës

Macet portokalli mendohet se janë më miqësoret nga të gjitha macet, por a është ky thjesht një mit? Sondazhet e vetëraportimit thonë se macet portokalli janë më të dashura. Ky zbulim, megjithatë, mund të jetë rezultat i njëanshëm ose i një profecie vetë-përmbushëse me pronarët e maceve që kërkojnë të mbështesin stereotipet e tyre.

Pse macet portokalli janë të veçanta, sipas shkencës

Megjithatë, ka arsye të tjera pse macet portokalli mund të jenë më të dashura. Geni përgjegjës për ngjyrën portokalli është i lidhur me seksin, duke rezultuar me shumë gjasë se macet meshkuj janë pak më miqësore sesa macet femra.

Por a mund të ketë ndonjë arsye tjetër, përveç gjinisë që shpjegon sjelljen unike të maceve portokalli? Pontier, kreu një studim duke ekzaminuar frekuencën e variantit të gjenit portokalli midis popullatave të maceve, duke zbuluar se macet portokalli mund të ndryshojnë nga macet e tjera në shumë mënyra.

Pse macet portokalli janë të veçanta, sipas shkencës

Për të kryer studimin e tyre, studiuesit morën mostra nga 30 popullata macesh në Francë duke mbledhur të dhëna për 56-491 mace nga secila prej tyre. Ata gjetën tre trende interesante në lidhje me macet portokalli.

1-Macet portokalli janë më të zakonshme në zonat rurale në krahasim me mjediset urbane. Ky zbulim thotë që macet portokalli mund të gëzojnë sukses më të madh riprodhues në kushte të veçanta shoqërore.

2- Macet portokalli janë më pak të zakonshme në zonat me rrezik më të madh vdekshmërie. Ky zbulim tregon se macet portokalli mund të kenë më pak gjasa të përfshihen në sjellje të rrezikshme që rezultojnë në vdekje.

3-Macet portokalli tregojnë dimorfizëm më të madh seksual. Meshkujt portokalli peshojnë më shumë se macet me ngjyra të tjera dhe femrat portokalli peshojnë më pak se macet me ngjyra të tjera.

Këto modele intriguese bënë që studiuesit të dilnin me një teori që për shkak të ndryshimeve fizike dhe të sjelljes. Në mënyrë të veçantë, meqenëse ato janë më të mëdha në përmasa macet meshkuj portokalli mund të gëzojnë status më të madh shoqëror dhe kështu sukses riprodhues në vendet rurale ku femrat zakonisht bashkohen vetëm me një mashkull.