Aktualitet

Ndryshon leja e qarkullimit, do ta kemi si Europa

Ndryshon leja e qarkullimit, do ta kemi si Europa

Leja e qarkullimit në Shqipëri do të ndryshojë dhe Ministria e Infrastrukturës miratoi vendimin, duke publikuar imazhin e ri të saj:

Ndryshon leja e qarkullimit, do ta kemi si EuropaNdryshon leja e qarkullimit, do ta kemi si Europa

Urdhri parashikon që leja e re e qarkullimit të jetë në përputhje me direktivën Europiane 1999/37/EC të vitit 1999. Ky ndryshim nuk do të jetë vetëm në formatin e kartonit, por leja e qarkullimit do të përfshijë edhe certifikatën e pronësisë së automjetit. Aktualisht në Shqipëri ka dy kartona, një për lejen e qarkullimit dhe një tjetër për certifikatën e pronësisë së mjetit.

Urdhri i Ministrisë:

PËR MIRATIMIN E LEJES SË RE TË QARKULLIMIT TË MJETEVE RRUGORE

Në zbatim të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; nenit 92 dhe 93, të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar; nenit 7, të udhëzimit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 4, datë 28.6.2019, “Për dokumentet për qarkullim dhe regjistrim të mjeteve rrugore”, të ndryshuar; direktivës Evropiane 1999/37/EC, datë 29.4.1999, të Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Për dokumentet e regjistrimit të mjeteve”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1.Leja e re e qarkullimit të jetë sipas modelit bashkëlidhur këtij urdhri, i cili është në përputhje të plotë me direktivën Evropiane 1999/37/EC, datë 29.4.1999, të Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Për dokumentet e regjistrimit të mjeteve”, të ndryshuar, dhe sipas propozimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, me shkresën nr. 17699 prot., datë 21.9.2020, “Projekt propozim mbi modelin, specifikimet dhe mënyrat e plotësimit të dokumentit të qarkullimit, të ri, të mjeteve rrugore”.

2.Leja e re e qarkullimit të jetë e barasvlershme me certifikatën e pronësisë.

3.Prodhimi dhe plotësimi i lejes së re të qarkullimit të bëhet sipas rregullores së hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.

4.Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.