YouPost

Shoqëria civile përballë nevojës thelbësore për pjesëmarrje të mirëfilltë qytetare

Shoqëria civile përballë nevojës thelbësore për

Pjese?marrja aktive qytetare ne?nkupton nje? veprim individual ose grupor, me qe?llim te? identifikimit dhe adresimit te? c?e?shtjeve me interes publik. Pjese?marrja qytetare e?shte? proces ku qytetare?t organizojne? veten dhe qe?llimet e tyre ne? nivelin praktik dhe punojne? bashke?risht, qofte? ne? rrafshin individual ose pe?rmes organizatave te? shoqe?rise? civile, pe?r te? ndikuar ne? proceset vendimmarre?se.

Nje? shoqe?ri demokratike nuk mund te? zhvillohet ne? te? gjitha nivelet e saja, ne? qofte? se nuk munde?son pe?rfshirje te? plote? te? te? gjithe? pale?ve te? interesuara. Pjese?marrja ne? procese vendimmarre?se do te? thote? munde?si pe?r qytetare?t, organizatat qytetare dhe pale?t tjera te? interesuara qe? te? ndikojne? ne? zhvillimin e politikave dhe ligjeve, te? cilat i prekin ata. Pe?rfshirja qytetare? do te? thote? munde?si qe? te? binden qytetare?t te? kene? besim me? te? madh tek institucionet lokale, e cila me? vone? paraqet nje? parakusht pe?r vendosje te? qe?ndrueshme te? proceseve demokratike. Ky element c?on ne? me? shume? transparence? dhe nje?herit i be?n qe? funksionare?t e ndryshe?m te? jene? me? te? pe?rgatitur gjate? marrjes se? vendimeve.

Pra ky e?shte? proces i pe?rhershe?m, dhe duhet te? vazhdoje? te? funksionoje? gjate? gjithe? periudhe?s midis dy cikleve zgjedhore, me c?ka qytetare?t do te? informohen pe?r te? gjitha c?e?shtjet te? cilat i prekin ata.

Edhe pse pjese?marrja qytetare e?shte? e obligueshme, megjithate? zbatimi i saj praktike? ne? shumice?n e rasteve pe?rcillet me ve?shtire?si dhe sfida, andaj e?shte? e detyrueshme qe? aktivizimi qytetar te? be?je? ndryshimin ne? komunitet pe?rmes kombinimit te? njohurive, shkathte?sive, vlerave dhe motivimit pe?r ndryshim, gje? qe? ne?nkupton promovim te? nje? jete me? kualitative ne? bashke?si, pe?rmes bashke?veprimit te? proceseve politike dhe atyre jo politike.

Albina Hyseni Studiuar Administrate? Publike, Mardhe?nie Nde?rkombe?tare dhe studime Evropiane. Njohuri te gjera Psikologjike Teknike Farmaceutike.