Sociale

Nëse shkollat do të hapen, kjo do jetë rregullorja e re me 77 pika

Nëse shkollat do të hapen, kjo do jetë rregullorja e re me 77

Nuk ka ende një vendim për hapjen e shkollave, por Drejtoria e Shëndetit publik i ka nisur institucioneve arsimore një rregullore të re me 77 pika dedikuar vetëm Covid-19.

Rregullorja përfshin me detaje që nga hyrja në klasë me hapësirë 2 metër, tek zhvillimi i mësimit, përdorimi i tualetëve të ndarë dhe deri tek mospërdorimi i sendeve mësimore të panevojshme. Maska do të jetë e detyrueshme dhe nxënësit me simptoma do njoftojnë mësuesin kujdestar i cili do ta verifikojë gjendjen shëndetësore me mjekun e familjes.

I vetmi që do justifikojë mungesat është mjeku i familjes. Për rregullat e detajuara lexo më poshtë gjithë rregulloren.

Rregullorja e plotë:

U D H Ë Z I M

MBI KUJDESIN DHE MASAT ANTI COVID-19 NË STRUKTURAT ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Hyrje

Një nga dimensionet e rëndësishme për hapjen e sukseshme të shkollave mbetet mirëqenia dhe mbrojtja e fëmijëve nga infeksioni që sjell sëmundjen e COVID-19. Për këtë arësye si më poshtë rekomandojmë:

I. KUJDESI PËR NXËNËSIN

Hyrja dhe dalja nga ambientet e shkollës

· Orari për hyrjen e nxënësve në shkollë rregullohet sipas një grafiku, hartuar nga drejtoria e shkollës dhe nën monitorimin e mësuesve të kujdestarisë ditore/javore.

· Nxënësit paraqiten në shkollë duke respektuar me përpikmëri orarin e komunikuar nga mësuesi kujdestar i tyre.

· Nxënësit hyjnë në shkollë pasi janë vendosur në radhë një nga një, me largësi 2 metra.

· Nxënësi që ka simptoma të ngjashme apo temperaturë përpara ardhjes në shkollë, njofton mësuesin kujdestar, i cili, në bashkëpunim me mjekun e shkollës ose atë të familjes verifikon nëse nxënësi është i sëmurë apo jo.

· Justifikimi i mungesës bëhet vetem nga mjeku i familjes.

· Personi pe?rgjegje?s i stafit te? shkolle?s, i caktuar nga drejtori, duhet te? kryej vlere?simin pe?r c?do nxe?ne?s si me? poshte? vijon:

? Matje te? temperature?s me termomete?r dixhital;

? Sprucim me alkool 60% ose dezifektantë të tjerë ne? duar;

?Duhet te? kontrollohen te? gjithë nxe?ne?sit qe? te? jene? te? pajisur me maske? me nje? pe?rdorim ose mbrojte?se të fytyre?s prej tekstili (maskë) të cilat duhet te? lahen ne? 60 grade? dhe te? hekurosen, si dhe shami letre pe?r higjene?n e hunde?ve;

· Sipas mundësive mund te? vendosen vasketa/tapet/sfungjer me solucion dezinfektues me baze? te? klorit aktiv, pe?r desinfektimin e pjesëve të poshtme të këpucëve përpara hyrjes ne? ambjentet e brendshme te? shkolle?s.

· Nuk lejohet që nxënësit të dalin nga godina dhe të rikthehen përsëri në të, brenda ditës.

· Dera e shkollës do të qëndrojë e mbyllur, ndërsa dritaret e klasave ku zhvillohet procesi mësimor, do të qëndrojnë të hapura për të krijuar ajrosjen e nevojshme brenda tyre.

· Lejohet vetëm një hyrje dhe një dalje në ndërtesën e shkollës.

· Dalja nga ambientet e shkollës do të bëhet sipas rregullave duke ruajtur distancimin social dhe fizik si me lart (jo më pak se 1.5 metra), nën mbikëqyrjen e mësuesve kujdestarë dhe të punonjësve të tjerë të shkollës. Drejtimi i vendosjes së femijëve vetëm në një kah apo një drejtim, njëri pas tjeterit.

· Nxënësit që nuk zbatojnë këtë rregullore, trajtohen me masë disiplinore nga Komisioni i Etikës dhe i Sjelljes.

Qëndrimi dhe mësimi në klasa

· Gjatë procesit mësimor, mësuesi qëndron në klasë duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit dhe mësuesit e tjerë, në 2 metra.

· Brenda klasës, nxënësit qëndrojnë të ulur nga një nxënës në bankë, dhe bankat në të paktën 1.5 metra larg njëra-tjetrës. Në klasat ku kjo nuk është e mundur, nxënësit do të ndahen në klasa të tjera.

· Në se transporti i nxenësve kryet me mjetet të transportit të dedikuara ose publik, duhet të mbahet maska gjatë gjithë kohës së transportit (vajtje-ardhje) dhe këto mjete duhet t’i nënshtrohen rigorozisht udhëzuesit për transportin .

· Nxënësve të ciklit të ulët 9 vjeçar u rekomandohet të mbajnë maskë gjatë orëve të mësimit.

· Nxënësit e cikilt të ulët 9 vjeçar duhet të mbajë maskë gjatë aktiviteteve jashtë orëve të mësimit në ambjentet të shkollës.

· Nxënësit e ciklit të lartë 9 vjeçar dhe të mesëm duhet të mbajnë maskë në ambjentet e brendëshme dhe në të gjitha aktivitetet mësimore në ambjentet e shkollës.

· Mësuesit sigurohen që në klasë të gjithë të jenë të pajisur me maskë dhe t’i mbajnë rregullisht ato.

· Nxe?ne?sit ndalohen te? dalin nga klasa gjate? ore?ve te? me?simit pe?rveç rasteve kur i duhet te? pe?rdorin tualetet. Ne? ke?te? rast nxe?ne?si duhet te? shoqe?rohet.

· Kur është e mundur, praktikohet mësimi në ambient të hapur (oborr shkolle), duke respektuar largësinë dhe rregullat e mësipërme.

· Nuk lejohet ushqimi në klasë.

Lëvizjet në mjediset e brendshme të shkollës

· Lëvizja e nxënësve në klasa, laboratorë, palestra dhe nëpër korridore duhet të jetë e përcaktuar në mënyrë që çdo zonë të ketë numrin më të vogël të individëve që lëvizin në të. Kjo do të thotë, p.sh., nxënësit e klasës I ª do të hyjnë vetëm në sallën e përcaktuar për nxënësit e kësaj klase, do të përdorin vetëm tualetin në korridorin ku ndodhet klasa e tyre, pa u takuar asnjë moment me nxënës të klasave të tjera.

Rregullat pe?r le?vizjen e nxe?ne?sve duhet te? jene? te? afishuara ne? ambjentet e klasave dhe ne? korridore.

· Nuk lejohen qëndrimet në korridore.

· Nxënësit të mbajnë largësinë minimale të paktën 1.5 metra nga njëri-tjetri kur lëvizin në korridore.

· Komunikimi, në rast nevoje, i nxënësit me drejtuesit, sekretarinë dhe stafin mësimor do të kryhet nëpërmjet mësuesit përgjegjës të katit, duke respektuar distancimin social e fizik dhe rregullat e tjera të përcaktuara me lart. Mund të jetë edhe nëpërmjet telefonit apo kompjuterik, kur nxënësi nuk ndodhet në klasë.

· Nuk do të përdoren sende personale të panevojshme për procesin mësimor.

· Nuk do të kontaktohen personat që mund të jenë të pranishëm në mjediset e shkollës.

Kujdesi për higjienën

· Nxënësit të ndërgjegjësohen dhe të mbahen në komunikim të vazhdueshëm për rëndësinë që ka distancimi fizik dhe higjiena personale në ambientet brenda dhe jashtë shkollës, nëpërmjet mesazheve sensibilizuese të shpërndara nga ekipi mjekësor dhe shërbimi psiko-social i shkollës.

· Nxe?ne?sve duhet t’u flitet c?do dite? pe?r rregullat e higjiene?s, larjen e duarve, me?nyre?n e kollitjes, teshtitjes dhe mbajtjen e maskës.

· C?do nxe?ne?s ne? shkolle? duhet te? laje? duart pas c?do veprimi qe? mund te? pe?rbe?je? rrezik pe?r pe?rhapjen e virusit: prekja e hunde?s, syve, goje?s, etj.

· Të minimizohet prekja e herë pas hershme e maskës, të kihet kujdes që gjatë heqjes të kryhet nga pjesa e pasme e maskës si dhe larja e menjëherëshme e duarve apo përdorimi i desinfektantëve në fund të këtij procesi.

· Duhet të sigurohen nga struktura arsimore: uji i rrjedhshe?m, sapuni i le?ngshe?m, letra pe?r fshirjen e duarve dhe xheli me pe?rmbajtje alkooli 60%, ne? të gjithë ambjentet e shkolle?s.

· Gjate? qe?ndrimit ne? ambjentet e shkolle?s, c?do individ duhet te? mbaje? detyrimisht maske? (sipas specifikimit të grupmoshave).

· Dritaret duhet te? mbahen te? hapura, ose te? pakte?n klasat te? ajrosen 5-6 here? gjate? kohe?s se? mësimit.

· Klasat duhet te? kene? aq nxënës sa lejojnë distancimin jo më pak se 1.5 metra nga njëri nxënës tek tjetri. Jane? te? ndaluara takimet dhe mbledhjet balle? pe?r balle? ne? ambientet e shkolle?s.

· Nëse nxënësi manifeston gjëndje stresi dhe ankthi, ai i drejtohet shërbimit psiko-social të shkollës nëpërmjet mësuesit kujdestar dhe “Këndit të psikologut” online pranë DRAP-së .

· Në një klasë apo sallë laboratori të mos qëndrojnë më shumë nxënës se sa mund të qëndrojnë në atë mjedis duke respektuar distancimin social dhe fizik.

· Aktivitetet në ambjentet e shkollës, sportive e artistike duhet të kryhen në grupe jo më shumë se 10 persona dhe duke ruajtur distancimin fizik.

· Te? jene? te? afishuara ne? te? gjitha ambjentet e shkolle?s postera mbi masat e parandalimit te? infeksionit COVID-19 dhe postera me mesazhe te? qarta dhe te? thjeshta.

· Te? vendosen postera te? veçante? pe?r me?nyre?n e larjes se? duarve dhe mbajtjes së maskës.

· Ne? hyrje dhe dalje te? ambjenteve te? shkolle?s, rekomandohet te? vendoset nje? higjenizues pe?r duart ne? trajte? solucioni me pe?rmbajtje aktive te? alkoolit 60%, i cili duhet te? jete? gjate? gjithe? kohe?s i pranishe?m

· Te? kryhet dezinfektimi i c?do klase, c?do dite?. Pas pe?rfundimit te? proc?esit me?simor, te? kryhet pastrimi i sipe?rfaqeve dhe orendive me le?nde? dezinfektuese.

· Dezinfektim i mjediseve të brendëshme dhe të jashtëme të shkollës duhet të kryhet pas procesit mësimor 2 herë në javë

· Do te? pranohen ne? ambientet e shkolle?s vete?m nxe?ne?sit apo prinde?rit (ne? rastet e nxe?ne?sve te? ciklit fillor) qe? do te? firmosin rregulloren mbi parandalimin e perhapjes se COVID-19.

· Pe?rpara se te? rifillojne? me?simin ne? ambjentet e shkolle?s sipas rregulloreve te? reja pe?r parandalimin e pe?rhapjes se? COVID-19, nxe?ne?sit duhet te? plote?sojne? Formularin e Vete?deklarimit pe?r situate?n e tyre she?ndete?sore dhe te? familjare?ve te? tyre, e cila she?rben pe?r te? hetuar paraprakisht munde?sine? e nje? vatre infeksioni COVID-19.

· Nxe?ne?sit qe? nuk zbatojne? rregulloren, trajtohen me mase? sipas rregullores se? shkolle?s.

II. KUJDESI PËR MËSUESIN

· Mësuesi paraqitet në shkollë në orën e përcaktuar nga drejtoria, përpara ardhjes së nxënësve.

· Mësuesit e kujdestarisë ditore/javore paraqiten në shkollë në orë orën e përcaktuar nga drejtoria e shkpollës.

· Stafi mjekësor i shkollës (mjeku/infermierja e shkollës), ose personeli i shkollës i caktuar nga drejtori dhe i trajnuar për veprimet e mëposhtëme, kryen për çdo nxënës procedurën si më poshtë:

- Mat temperaturën me termometër digjital.

- Spërkat solucion dezinfektues me përmbajtje 70% alkooli në duart e nxënësve dhe të stafit.

- Kontrollon nëse çdo nxënës është i pajisur me maskë.

· Mësuesi mban gjatë orarit zyrtar maskën dhe solucione dezinfektuese.

· Gjatë orës së mësimit, mësuesi qëndron në klasë duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit.

· Mësuesi i arsimit fillor largohet nga institucioni vetëm kur klasa e tij mbaron procesin mësimor.

· Mësuesi i AMU-së dhe AML-së largohet nga institucioni vetëm me miratim të drejtorit të shkollës.

III. KUJDESI PËR PERSONELIN NDIHMËS

Sanitaret

· Personeli ndihmës paraqitet në institucionin arsimor në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës.

· Sanitaret të mbajnë gjatë gjithë orarit të punës maskën dhe solucione dezinfektuese.

· Korridoret pastrohen çdo dy orë.

· Tualetet pastrohen e dezinfektohen çdo 30 minuta.

· Rezervuarëve të ujit që mund të ketë shkolla, u hidhet klor sipas udhezimeve përkatëse çdo ditë .

· Dorezat e dyerve dhe dritareve të çdo klase dhe mjedisi pune si dhe parmaket e shkallëve dhe vende të tjera pastrohen dhe dezinfektohen sa më shpesh.

· Largimi nga institucioni arsimor bëhet pas përfundimit të pastrimit dhe dezinfektimit të çdo mjedisi të tij.

· Kryen të gjitha detyrat duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit dhe mesuesit.

Roja i institucionit/oficeri i sigurisë

· Paraqitja në institucionin arsimor bëhet në orën e përcaktuar nga drejtoria e shkollës.

· Roja/oficeri i sigurisë të mbajë gjatë gjithë orarit të punës maskën, dorezat dhe solucione dezinfektuese.

· Roja nuk lejon prezencën e prindërve dhe çdo individi tjetër brenda në institucion (me përjashtim të nxënësve dhe personelit të deklaruar të institucionit arsimor).

· Çdo kërkesë për komunikim me drejtuesin e institucionit të bëhet nëpërmjet numrit të kontaktit të drejtorit ose të stafit drejtues.

· Kryen të gjitha detyrat duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit dhe mesuesit dhe sanitaret.

IV. KUJDESI PËR PRINDIN

· Nënshkruan ose konfirmon në rrugë elektronike tek mësuesi apo mësuesi kujdestar këtë rregullore.

· Plotëson formularin e vetëdeklarimit ditor me përgjegjësi për gjendjen shëndetësore të fëmijës në numrin e kontaktit të mësuesit kujdestar.

· Në rast nevoje për komunikim me mësuesin, drejtuesi përdor komunikimin elektronik dhe në rastet e planifikuara takimet ballë për ballë.

· Në rastet e shoqërimit të fëmijës/fëmijëve në shkollë, nuk futet brenda mjedisit të shkollës për çfarëdo arsyeje që mund të paraqesë.

V. KUJDESI PËR DREJTUESIT

· Ngrenë grupe pune dhe hartojnë planet e veprimit për menaxhimin e situatës, garantimin e standardeve dhe respektimin e rregullave të përcaktuara më këtë rregullore.

· Monitorojnë pajisjen e nxënësve dhe të stafit me mjetet mbrojtëse, si: maskë, xhel dezinfektues për përdorim personal (sipas mundësive).

· Mbajnë kontakte, përmes komunikimit elektronik, me njësinë e vetëqeverisjes vendore, njësinë e mbrojtjes së fëmijëve, strukturat e Shëndetit Publik, Policinë e Shtetit dhe organet e tjera ligjzbatuese për ecurinë e procesit mësimor.

· Për çdo fëmijë i cili paraqet probleme shëndetësore, si p.sh rritje të temperaturës etj., apo ka njoftim nga prindi, ka patur kontakt me dikë të prekur me COVID-19 si dhe nëse prindi përkatës është i sëmurë apo ka patur kontakte me COVID-19 lajmëron menjëherë Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) dhe strukturën përkatëse në këto njësi.

· Për cdo mësues apo personel tjetër të shkollës i cili paraqet probleme shëndetësore si p.sh. rritje të temperaturës etj. apo ka njoftim se ka patur kontakt me dikë të prekur me COVID-19 lajmëron menjëherë Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) dhe strukturën përkatëse në këto njësi.

· Drejtuesit e strukturave arsimore duhet të ndjekin me rigorozitet protokollin e kontrollit të riskut të miratuar nga autoritetet shëndetësore.

Rezervojmë të drejtën të rivlerësojmë elementët e këtij udhëzuesi në rast të ndryshimeve epidemiologjike të COVID-19.